Home

World > Canada > Vancouver > Simon Fraser University

affiliations · Simon Fraser University
authors · Jian Pei · Jiawei Han · Ke Wang
co-op affiliations · Chinese University of Hong Kong · University of New South Wales · Peking University
share of 3+ author papers w/ alphabetical author order · 13 %

Table of contents

Countries (1)

countrycitiesaffilsauthorspapersp:efp:hfp:nefp:nhf
Canada 111124 11.211.611.912.0

Cities (1)

countrycityaffilsauthorspapersp:efp:hfp:nefp:nhf
Canada Vancouver 11124 11.211.611.912.0

Affiliations (1)

countrycityaffilauthorspapersp:efp:hfp:nefp:nhf
Canada Vancouver Simon Fraser University 11 2411.211.611.912.0

Authors (11)

authorpapersp:efp:hfp:nefp:nhfyears
Jian Pei 21 4.8 4.5 5.6 5.1 08: 2000,2001,2002,2005,2006,2007,2008,2009
Jiawei Han 6 1.5 2.3 1.3 2.0 03: 2000,2001,2002
Ke Wang 5 1.2 0.6 1.8 1.3 04: 2001,2002,2007,2009
Martin Ester 4 0.9 0.9 1.0 0.9 04: 2004,2005,2006,2007
Ming Hua 4 1.2 2.0 0.9 1.5 03: 2007,2008,2009
Wen Jin 3 0.6 0.5 0.4 0.3 03: 2005,2006,2007
Yiwen Yin 1 0.3 0.2 0.5 0.4 01: 2000
Runying Mao 1 0.3 0.2 0.2 0.2 01: 2000
Joyce Lam 1 0.2 0.1 0.1 0.1 01: 2001
Ying Lu 1 0.2 0.1 0.1 0.1 01: 2001

Papers (24)

Cooperations by affiliations (19)

country city affil papers
China Hong Kong Chinese University of Hong Kong 6
Australia Sydney University of New South Wales 4
China Beijing Peking University 3
USA Dayton Wright State University 3
China Hong Kong Hong Kong University of Science and Technology 2
USA Urbana-Champaign University of Illinois 2
Singapore Kent Ridge NUS 2
China Fudan Fudan University 2
Australia Brisbane University of Queensland 1
Canada Vancouver University of British Columbia 1

dbs.uni-leipzig.de/david