Home

Guozhu Dong, Jiawei Han, Joyce M. W. Lam, Jian Pei, Ke Wang (vldb, 2001, research)

Mining Multi-Dimensional Constrained Gradients in Data Cubes

dbs.uni-leipzig.de/david