Home

Aoying Zhou, Hongjun Lu, Shihui Zheng, Yuqi Liang, Long Zhang, Wenyun Ji, Zengping Tian (vldb, 2001, demo)

VXMLR: A Visual XML-Relational Database System

dbs.uni-leipzig.de/david