Home

Lidan Shou, Jason Chionh, Zhiyong Huang, Yixin Ruan, Kian-Lee Tan (vldb, 2001, research)

Walking Through a Very Large Virtual Environment in Real-time

dbs.uni-leipzig.de/david