Home

Yi Chen, Susan B. Davidson, Yifeng Zheng (sigmod, 2004, research)

BLAS: an efficient XPath processing system

dbs.uni-leipzig.de/david