Home

Xiaofeng Meng, Yu Jiang, Yan Chen, Haixun Wang (sigmod, 2004, demo)

XSeq: an indexing infrastructure for tree pattern queries

dbs.uni-leipzig.de/david