Home

Wei Wang, Haifeng Jiang, Hongzhi Wang, Xuemin Lin, Hongjun Lu, Jianzhong Li (vldb, 2005, research)

Efficient processing of XML path queries using the disk-based F&B Index

dbs.uni-leipzig.de/david