Home

Heng Tao Shen, Beng Chin Ooi, Xiaofang Zhou (sigmod, 2005, research)

Towards effective indexing for very large video sequence database

dbs.uni-leipzig.de/david