Home

Wei Wang, Chen Wang, Yongtai Zhu, Baile Shi, Jian Pei, Xifeng Yan, Jiawei Han (sigmod, 2005, demo)

GraphMiner: a structural pattern-mining system for large disk-based graph databases and its applications

dbs.uni-leipzig.de/david