Home

Guodong Liu, Jingdan Zhang, Wei Wang, Leonard McMillan (sigmod, 2005, demo)

A system for analyzing and indexing human-motion databases

dbs.uni-leipzig.de/david