Home

Ken C. K. Lee, Wang-Chien Lee, Julian Winter, Baihua Zheng, Jianliang Xu (sigmod, 2006, demo)

CS cache engine: data access accelerator for location-based service in mobile environments

dbs.uni-leipzig.de/david