Home

Yi Luo, Xuemin Lin, Wei Wang, Xiaofang Zhou (sigmod, 2007, research)

Spark: top-k keyword query in relational databases

dbs.uni-leipzig.de/david