Home

Jianzhong Li, Hong Gao, Jizhou Luo, Shengfei Shi, Wei Zhang (sigmod, 2007, research)

InfiniteDB: a pc-cluster based parallel massive database management system

dbs.uni-leipzig.de/david