Home

Aoying Zhou, Weining Qian, Xueqing Gong, Minqi Zhou (sigmod, 2007, demo)

Sonnet: an efficient distributed content-based dissemination broker

dbs.uni-leipzig.de/david