Home

Elke A. Rundensteiner, Matthew O. Ward, Zaixian Xie, Qingguang Cui, Charudatta V. Wad, Di Yang, Shiping Huang (sigmod, 2007, demo)

XmdvtoolQ:: quality-aware interactive data exploration

dbs.uni-leipzig.de/david