Home

Yu Huang, Ziyang Liu, Yi Chen (sigmod, 2008, research)

Query biased snippet generation in XML search

dbs.uni-leipzig.de/david