Home

Kostas Lillis, Evaggelia Pitoura (sigmod, 2008, research)

Cooperative XPath caching

dbs.uni-leipzig.de/david