Home

Jiexing Li, Yufei Tao, Xiaokui Xiao (sigmod, 2008, research)

Preservation of proximity privacy in publishing numerical sensitive data

dbs.uni-leipzig.de/david