Home

Xiaolei Li, Jiawei Han, Zhijun Yin, Jae-Gil Lee, Yizhou Sun (sigmod, 2008, research)

Sampling cube: a framework for statistical olap over sampling data

dbs.uni-leipzig.de/david