Home

Qin Zhang, Feifei Li, Ke Yi (sigmod, 2008, research)

Finding frequent items in probabilistic data

dbs.uni-leipzig.de/david