Home

Guoliang Li, Beng Chin Ooi, Jianhua Feng, Jianyong Wang, Lizhu Zhou (sigmod, 2008, research)

EASE: an effective 3-in-1 keyword search method for unstructured, semi-structured and structured data

dbs.uni-leipzig.de/david