Home

Yizhou Sun, Tianyi Wu, Zhijun Yin, Hong Cheng, Jiawei Han, Xiaoxin Yin, Peixiang Zhao (sigmod, 2008, demo)

BibNetMiner: mining bibliographic information networks

dbs.uni-leipzig.de/david