Home

Zaiben Chen, Heng Tao Shen, Xiaofang Zhou, Jeffrey Xu Yu (sigmod, 2009, research)

Monitoring path nearest neighbor in road networks

dbs.uni-leipzig.de/david