Home

Guoliang Li, Shengyue Ji, Chen Li, Jianhua Feng (sigmod, 2009, research)

Efficient type-ahead search on relational data: a TASTIER approach

dbs.uni-leipzig.de/david