Home

Xiaokui Xiao, Guozhang Wang, Johannes Gehrke (sigmod, 2009, demo)

Interactive anonymization of sensitive data

dbs.uni-leipzig.de/david