Home

Tengjiao Wang, Bishan Yang, Jun Gao, Dongqing Yang, Shiwei Tang, Haoyu Wu, Kedong Liu, Jian Pei (sigmod, 2009, demo)

MobileMiner: a real world case study of data mining in mobile communication

dbs.uni-leipzig.de/david