Home

Yunliang Jiang, Hui-Ting Yang, Kevin Chen-chuan Chang, Yi-Shin Chen (sigmod, 2009, demo)

AIDE: ad-hoc intents detection engine over query logs

dbs.uni-leipzig.de/david