Home

Jidong Chen, Hang Guo, Wentao Wu, Chunxin Xie (sigmod, 2009, demo)

Search your memory ! - an associative memory based desktop search system

dbs.uni-leipzig.de/david