Home

Haofen Wang, Thomas Penin, Kaifeng Xu, Junquan Chen, Xinruo Sun, Linyun Fu, Qiaoling Liu, Yong Yu, Thanh Tran, Peter Haase, Rudi Studer (sigmod, 2009, demo)

Hermes: a travel through semantics on the data web

dbs.uni-leipzig.de/david