Home

Jianjun Chen, David J. DeWitt, Feng Tian, Yuan Wang (sigmod, 2000, research)

NiagaraCQ: a scalable continuous query system for Internet databases

dbs.uni-leipzig.de/david