Home

Jason T. L. Wang, Xiong Wang, Dennis Shasha, Bruce A. Shapiro, Kaizhong Zhang, Qicheng Ma, Zasha Weinberg (sigmod, 2000, demo)

An approximate search engine for structural databases

dbs.uni-leipzig.de/david