Home

Songting Chen, Yanlei Diao, Hongjun Lu, Zengping Tian (sigmod, 2000, demo)

FACT: a learning based Web query processing system

dbs.uni-leipzig.de/david