Home

Jian Pei, Runying Mao, Kan Hu, Hua Zhu (sigmod, 2000, demo)

Towards data mining benchmarking: a test bed for performance study of frequent pattern mining

dbs.uni-leipzig.de/david