Home

Jiawei Han, Hasan Jamil, Ying Lu, Liangyou Chen, Yaqin Liao, Jian Pei (sigmod, 2001, demo)

DNA-miner: a system prototype for mining DNA sequences

dbs.uni-leipzig.de/david