Home

Haixun Wang, Wei Wang, Jiong Yang, Philip S. Yu (sigmod, 2002, research)

Clustering by pattern similarity in large data sets

dbs.uni-leipzig.de/david