Home

Jiong Yang, Wei Wang, Philip S. Yu, Jiawei Han (sigmod, 2002, research)

Mining long sequential patterns in a noisy environment

dbs.uni-leipzig.de/david