Home

Tengjiao Wang, Shiwei Tang, Dongqing Yang, Jun Gao, Yuqing Wu, Jian Pei (sigmod, 2002, demo)

COMMIX: towards effective web information extraction, integration and query answering

dbs.uni-leipzig.de/david