Home

Jiawei Han, Jianyong Wang, Guozhu Dong, Jian Pei, Ke Wang (sigmod, 2002, demo)

CubeExplorer: online exploration of data cubes

dbs.uni-leipzig.de/david