Home

Hongjun Lu, Guoren Wang, Ge Yu, Yubin Bao, Jianhua Lv, Yaxin Yu (sigmod, 2002, demo)

XBase: making your gigabyte disk queriable

dbs.uni-leipzig.de/david