Home

Yidong Yuan, Xuemin Lin, Qing Liu, Wei Wang, Jeffrey Xu Yu, Qing Zhang (vldb, 2005, research)

Efficient computation of the skyline cube

dbs.uni-leipzig.de/david