Home

Jun Zhang, Manli Zhu, Dimitris Papadias, Yufei Tao, Dik Lun Lee (sigmod, 2003, research)

Location-based spatial queries

dbs.uni-leipzig.de/david