Home

Beng Chin Ooi, Kian-Lee Tan, Aoying Zhou, Chin Hong Goh, Yingguang Li, Chu Yee Liau, Bo Ling, Wee Siong Ng, Yanfeng Shu, Xiaoyu Wang, Ming Zhang (sigmod, 2003, demo)

PeerDB: peering into personal databases

dbs.uni-leipzig.de/david