Home

Aoying Zhou, Qing Wang, Zhimao Guo, Xueqing Gong, Shihui Zheng, Hongwei Wu, Jianchang Xiao, Kun Yue, Wenfei Fan (sigmod, 2003, demo)

TREX: DTD-conforming XML to XML transformations

dbs.uni-leipzig.de/david