Home

Mary Fernández, Yana Kadiyska, Dan Suciu, Atsuyuki Morishima, Wang-Chiew Tan (tods, 2002, research)

SilkRoute: A framework for publishing relational data in XML

dbs.uni-leipzig.de/david