Home

Ada Wai-chee Fu, Polly Mei-shuen Chan, Yin-Ling Cheung, Yiu Sang Moon (vldbj, 2000, research)

Dynamic vp-tree indexing for <i>n</i>-nearest neighbor search given pair-wise distances

dbs.uni-leipzig.de/david