Home

Xuemin Lin, Qing Liu, Yidong Yuan, Xiaofang Zhou, Hongjun Lu (tods, 2006, research)

Summarizing level-two topological relations in large spatial datasets

dbs.uni-leipzig.de/david