Home

Shan Wang, Zhaohui Peng, Jun Zhang, Lu Qin, Sheng Wang, Jeffrey Xu Yu, Bolin Ding (vldb, 2006, demo)

NUITS: a novel user interface for efficient keyword search over databases

dbs.uni-leipzig.de/david