Home

Jian Pei, Yidong Yuan, Xuemin Lin, Wen Jin, Martin Ester, Qing Liu, Wei Wang, Yufei Tao, Jeffrey Xu Yu, Qing Zhang (tods, 2006, research)

Towards multidimensional subspace skyline analysis

dbs.uni-leipzig.de/david