Home

Heng Tao Shen, Xiaofang Zhou, Aoying Zhou (vldbj, 2007, research)

An adaptive and dynamic dimensionality reduction method for high-dimensional indexing

dbs.uni-leipzig.de/david