Home

Yufei Tao, Dimitris Papadias, Xiang Lian, Xiaokui Xiao (vldbj, 2007, research)

Multidimensional reverse kNN search

dbs.uni-leipzig.de/david